Presentació

10 d'octubre 2022

El Servei de Planificació i Qualitat té assignat l’anàlisi i seguiment del Pla de Qualitat de la UMH, a més de desenvolupar projectes i estudis a demanda i donar suport al Sistema d’informació de la UMH. Depèn funcionalment del Vicerectorat de Relacions Institucionals.

La nostra missió: “Executar la política de qualitat de la Universitat i posar en pràctica els plans de qualitat de la docència, la investigació i la gestió dels serveis, amb l’objectiu últim de fer efectiva en la UMH una estratègia de qualitat total”.

Nostres funcions principals:

a) Integrar les dades de funcionament de la UMH en les seves diferents activitats i promoure actuacions per assegurar la qualitat dels mateixos.

b) Dur a terme un seguiment periòdic de l’execució del Pla de Qualitat, i dels indicadors de qualitat, actualitzar els quadres de comandament i realitzar la comparació amb estàndards de totes les dades que afecten a la qualitat de les activitats de la UMH.

c) Realitzar estudis i anàlisis de diferents fonts de dades i informar de les seves conclusions als diferents òrgans en matèria de qualitat i estructures acadèmiques, investigadores o de gestió de la Universitat.

d) Proposar i realitzar auditories internes en matèria de qualitat, tant referent a l’activitat acadèmica com a l’administrativa i de gestió.

i) Supervisar accions correctivas i quants dades dels plans de millora es generin pels vicerectorats, centres, departaments, instituts, serveis, oficines o unitats administratives.

f) Registrar, conservar, analitzar i donar resposta a les reclamacions i/o suggeriments per a la millora de la qualitat.

g) Analitzar la satisfacció del client extern i intern.

h) Contribuir a la formació en metodologia per a la millora de la Qualitat, inclòs el suport si ho requereixen els equips de millora.

i) Proposar la memòria anual de qualitat.

j) I dur a terme quantes accions siguin necessàries per avaluar la qualitat de les activitats acadèmiques i no acadèmiques de la *UMH i dels seus centres associats.

Read information about Miguel Hernandez University in other languages

¿Quiénes somos?