Sistema de Garantia de Qualitat dels Títols

7 juliol 2020

L’Espai Europeu d’Educació Superior i els nous canvis introduïts en la normativa espanyola, com el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i posterior modificacions (RD 861 de 2010) assenten les bases dels sistemes de Garantia de la Qualitat perquè siguen part dels nous plans d’estudis, i tal com s’indica en el Reial Decret és fonament perquè la nova organització dels ensenyaments funcione eficientment i per a crear la confiança sobre la qual descansa el procés d’acreditació de títols.

Tots els títols de grau, màster i doctorat de la UMH segueixen un Sistema de Garantia de Qualitat.

a

Què

a

En el SGQ s’estableix qui i com pren les decisions en matèria de qualitat dels títols, tenint en compte:

  • Opinions dels grups d’interés del títol (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, empresaris, representants d’institucions públiques i privades).
  • Resultats dels indicadors inclosos en el Pla de Qualitat de la UMH
  • Informes d’enquestes de qualitat percebuda de l’alumnat, professorat i ocupadors
  • Estudis sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge, les pràctiques en empreses, la mobilitat i l’ocupabilitat
  • Informació sobre queixes, suggeriments, propostes dels grups d’interés

a

Per a què

a

¿Per a què un Sistema de Garantia de Qualitat en la UMH?

El Sistema de Garantia de Qualitat (SGQ) té com a objecte assegurar la qualitat dels títols de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través de ferramentes que…

 …faciliten el compliment dels estàndards en matèria de qualitat,

…permeten analitzar punts forts i possibles àrees de millora,

…guien en la presa de decisions estratègiques en matèria de qualitat dels ensenyaments, amb el doble objectiu de complir amb els requisits aprovats pel Ministeri d’Educació en les memòries verificades de cada títol i millorar la qualitat de la docència i els serveis prestats.

a

Qui

 

Els responsables del Sistema de Garantia de qualitat en cada títol són:

  • Junta de Facultat/Junta d’Escola: Aprovació del Pla de Millora i de l’informe de Revisió de Resultats
  • Vicedegà/ana o sotsdirector/a del Grau o director/a del Màster: Seguiment trimestral del SGC, execució i seguiment plans de millora.
  • Consell de Grau/Consell de Màster: Elaboració del Pla de Millora i de l’informe de Revisió de Resultats

El directori de persones responsables es troba actualment en la web de cada títol.

a

Com

a

Seguiment del curs

a

La memòria del grau o màster verificada és la ferramenta que serveix de directriu per a la planificació del Sistema de Garantia de Qualitat (SGQ).

El SGQ té com a ferramenta de desenvolupament l’aplicació Acredita UMH (http://sgc.umh.es per a graus i http://gestionmasters.umh.es per a màster). Aquesta ferramenta permet el seguiment integral (inici, desenvolupament i final) dels títols per part del responsable de títol (vicedegà/ana o sotsdirector/a de Grau i/o director/a de Màster) en cada curs acadèmic.

Anualment es realitza l’anàlisi dels resultats obtinguts per mitjà de l’informe de revisió de resultats (P07 Revisió de resultats). El Consell de Grau/Consell de Màster elabora el Pla de Millores tot basant-se en l’anàlisi realitzada en l’informe de revisió de resultats, que permet realitzar accions per a la millora del títol (P06 Millora)

Anualment el títol elabora un informe de seguiment conforme al protocol de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). Biennalment es realitza per part de l’AVAP seguiments del títol que serveixen d’inputs per a la millora del títol.

a

Revisió de resultats: anàlisi de la informació

a

L’informe de revisió de resultats resum les dades del curs anterior, inclou la informació que aporten els indicadors de qualitat de la docència (Sistema d’Indicadors del IV Pla de Qualitat) que s’arrepleguen sistemàticament, l’aportada pels informes periòdics que faciliten distintes oficines, serveis o unitats de la UMH (informes d’enquestes de docència percebuda, informe d’inserció laboral, memòria de pràctiques, etc).

Aquest informe és realitzat pel Consell de Grau/Màster i aprovat per Òrgan Col·legiat (Junta de Facultat/Escola, Consell de Departament o Consell Assessor).

a

Millora contínua: plans de millora

a

Pla de Millores (versió en castellà)

Després de l’anàlisi dels resultats s’elabora l’esborrany de Pla de Millora per part del Consell de Grau o Màster (aspectes rellevants, responsables, dates, etc.) tenint en compte aquests anàlisis i els resultats dels informes d’enquestes i indicadors, entre altres.

L’esborrany del Pla de Millora es presenta per a la seua aprovació a l’Òrgan Col·legiat (Junta de Govern de la Facultat/Escola o Consell Assessor) en cada Centre.

Durant el període de vigència del Pla de Millora s’ha de realitzar un seguiment de les accions establertes per a comprovar el seu compliment, posteriorment aprovat per Òrgan Col·legiat.

Una vegada acabat el termini de vigència del Pla de Millora, s’ha de realitzar un informe de seguiment.

Aquest informe permet al Consell de Grau/Màster la detecció de les àrees de millora, fixació dels objectius, accions de millora, programació de les accions, avisos sobre l’inici de les accions i seguiment tant de la implantació de les accions com de l’eficàcia de les mateixes per a assolir els objectius.

Ha de ser aprovat per Òrgan Col·legiat (Junta de Facultat/Escola, Consell de Departament o Consell Assessor).

a

Altres ferramentes

a

L’Agenda de centre arreplega el calendari acadèmic del curs, a més d’aquells esdeveniments, reunions, actes i avisos que es consideren importants: Agenda de Centre (versió en castellà).